Algemene voorwaarden

Plan2Drive

 

1. Algemeen
1.1 Plan2Drive is een product van Plan2Drive en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 61319538.

2. Beschikbaarheid dienst
2.1. Plan2drive spant zich tot het uiterste in om een optimale beschikbaarheid van haar diensten te bieden. Desondanks kan Plan2drive niet garanderen dat de telefoonlijn, kabelverbinding en/of andere verbindingen met Plan2drive en/of het Internet te allen tijden actief zijn, in het bijzonder niet wanneer Plan2drive van het gebruik en de levering van deze verbindingen afhankelijk is van derden (telecommunicatiebedrijven, kabelexploitanten, etc.).
2.2. Cliënt dient zelf over apparatuur, programmatuur en verbindingen te beschikken om gebruik te kunnen maken van de diensten van Plan2drive. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het functioneren van de apparatuur, programmatuur en verbindingen noodzakelijk om van de diensten van Plan2drive gebruik te kunnen maken. Cliënt is volledig verantwoordelijk voor de inhoud van zijn gegevens in de rijschoolsoftware van Plan2Drive.

3. Tarieven
3.1. Plan2drive behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk één (1) maand voordat deze ingaan op de meest geëigende wijze aan de cliënt bekend gemaakt. Plan2drive is te allen tijde gerechtigd de hoogte van de vergoedingen en overige kosten te
wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk één (1) maand voordat zij van kracht worden bekendgemaakt. Cliënt die zich niet kan verenigen met deze wijzigingen is bevoegd, in afwijking van deze voorwaarden, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging, de overeenkomst per de datum waarop de wijzigingen ingaan, op te zeggen.

4. Overeenkomst
4.1. Plan2drive heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen indien cliënt:
- oneigenlijk gebruik maakt van de producten en diensten van Plan2drive;
- informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
- informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.
4.2. In het geval van wanbetaling, contractbreuk of een ander voorval zulks ter beoordeling van Plan2drive, heeft Plan2drive het recht de geleverde diensten en/of producten uit te schakelen, en dit zonder schadeloosstelling. In geval van een betalingsachterstand schakelt Plan2drive een incassobureau in waarvan de kosten geheel op cliënt verhaald zullen worden.
4.3. Het is de cliënt niet toegestaan het systeem te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen.

5. Aansprakelijkheid
5.1. Cliënt verklaart Plan2drive niet verantwoordelijk te stellen voor enige claims die voortvloeien uit activiteiten van cliënt, en verplicht zich Plan2drive direct op de hoogte te stellen als de cliënt enige claims ontvangt die voortvloeien uit de activiteiten van cliënt op het Internet. Deze verantwoordelijkheid vervalt niet na het beëindigen van deze overeenkomst.
5.2. Plan2drive is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cliënt die is veroorzaakt door derden.
5.3. Cliënt verklaart Plan2drive nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van de dienst/product en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen. Plan2drive verplicht zich zijn infrastructuur up to date te houden om technische of andere storingen zo veel mogelijk te beperken.
5.4. Plan2Drive is aansprakelijk tot de factuurwaarde van de opdracht of overeenkomst en enkel op het gedeelte van de opdracht of overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5.5. Het recht op schadevergoeding is alleen van toepassing als Cliënt de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 maanden na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Plan2Drive meldt en Plan2Drive schriftelijk in gebreke stelt, waarbij
Cliënt Plan2Drive een redelijke termijn geeft om alsnog haar verplichtingen na te komen en dit aantoonbaar niet wordt opgelost.

6. Aanpassingen software
6.1. Plan2drive is gerechtigd zonder voorafgaande bekend making het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijke door Plan2drive te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van cliënt jegens Plan2drive ontstaat. Cliënt dient, indien Plan2drive dit noodzakelijk acht, zijn medewerking te verlenen aan of handelingen te verrichten voor het onderzoeken en herstellen van storingen.

7. Gebruik software
7.1. Het gebruik van scripts en andere programma' s op de diensten/producten van Plan2drive is toegestaan, zolang dit het functioneren van de dienst/product niet in gevaar brengt. Dit ter beoordeling van Plan2drive.

8. Betaling
8.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen te geschieden middels automatische incasso.
8.2. Indien de betaling niet binnen de overeengekomen termijn op de rekening van Plan2drive binnen is gekomen, wordt cliënt geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Plan2drive is in dat geval gerechtigd de cliënt zonder aankondiging of mededeling af te sluiten van de producten en diensten totdat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.
8.3. Alle gemaakte kosten, vallende op de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de nalatige cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het door de cliënt verschuldigde bedrag met een minimum van € 125,-, onverminderd het recht van Plan2drive om vergoeding van de werkelijk gemaakte incassokosten te vorderen, indien deze meer mochten bedragen dan genoemde 15%.
8.4. Plan2drive is gerechtigd de levering van producten en diensten op te schorten wanneer zij gerechtvaardigde twijfel heeft omtrent de kredietwaardigheid van de cliënt.

9. Opzegging
9.1. Cliënt gaat deze overeenkomst met Plan2drive met een schriftelijke opzegtermijn van tenminste 1 kalendermaand, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De overeenkomst gaat pas in na één maand proefperiode. De start van de overeenkomst is 30 dagen na de aanmelding van de rijschool in het systeem. Tijdens de proefperiode van 30 dagen kan de cliënt zonder (financiële) gevolgen de overeenkomst opzeggen. Voor meer informatie of vragen m.b.t de rijlesplanner: www.plan2drive.nl. Dit abonnement wordt maandelijks automatisch verlengd. Opzegging is mogelijk zowel per aangetekende post als per e-mail. De opzegtermijn vangt eerst aan op de dag waarop Plan2drive de opzegging ontvangt.
9.2. Cliënt heeft bij het beëindigen van de diensten en/of producten van Plan2Drive de mogelijkheid een volledige backup in een door de Client te lezen bestand af te nemen. Op deze manier voldoet Client aan de wettelijke eisen om een administratie 7 jaar te bewaren en inzichtelijk te hebben. Het tarief voor deze dienstverlening bedraagt € 175,- en is exclusief het wettelijke BTW-tarief.

10. BTW
10.1. Alle in deze overeenkomst genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

11. Verplichtingen cliënt
11.1. Cliënt onthoudt zich ervan overige cliënten te hinderen en schade toe te brengen aan het systeem. Het is cliënt verboden om handelingen, processen of programma' s (al dan niet van het systeem) op te starten waarvan cliënt weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat Plan2Drive, overige cliënten of Internetgebruikers hindert of schade toebrengt.
11.2. Cliënt dient in geval van een mogelijk faillissement, surseance van betaling of schuldsaneringsregeling Plan2Drive hiervan via haar curator of bewindvoerder onverwijld in kennis te stellen.

12. Persoonsgegevens
12.1. Cliënt geeft bij deze uitdrukkelijk toestemming aan Plan2Drive om de verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een database die Plan2Drive aanlegt in het kader van haar dienstverlening. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de geldende (privacy-) wetgeving opgeslagen en beheerd.
12.2. Wanneer cliënt deze voorwaarden accepteert, zijn deze ook van toepassing op alle andere producten welke cliënt in de toekomst mogelijk van Plan2Drive af zal nemen.
12.3. Plan2drive onthoudt zich van het inzien van persoonlijke gegevens van de cliënt en stelt deze niet ter beschikking aan derden, tenzij Plan2drive hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

13. Wettelijke geldigheid
13.1. Deze voorwaarden zullen naar de letter van de Nederlandse wet geïnterpreteerd worden, mocht een of meer punten uit deze overeenkomst niet geldig zijn voor de wet, blijven de andere punten onveranderd geldig.
13.2. De algemene voorwaarden van Plan2Drive, gedeponeerd bij de KvK te Zwolle, zijn van toepassing op deze overeenkomst. Deze voorwaarden vormen een onlosmakelijk geheel met deze overeenkomst. De bepalingen van deze overeenkomst prevaleren boven het bepaalde in de Algemene Voorwaarden

Cloud rijschoolsoftware
Betrouwbare applicatie

Jouw data staat veilig in de cloud ondergebracht bij Microsoft.

Responsive rijschoolsoftware
Volledig responsive

Beschikbaar voor PC, tablet en mobiele telefoon. Inclusief app voor instructeurs.

Gratis update software
Gratis updates

Maandelijks kleine en grote updates van de rijschoolsoftware.

6 jaar ervaring
Meer dan 6 jaar ervaring

Ontwikkeld in samenspraak met grote en kleine rijscholen.

Bespaar tijd met automatiseren
Bespaar tijd

Minimaliseer het aantal administratieve handelingen en bespaar tijd.

Gebruiksvriendelijke rijschoolsoftware
Gebruiksvriendelijk

Zeer gebruiksvriendelijke rijschoolsoftware voor ieder formaat rijschool.